PRIVACY POLICY LESSNEL.NL

01 november 2020

Lessnel.nl B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kingsfordweg 151 (1043 GR) te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80623700 (hierna te noemen “Lessnel”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Op die verwerkingen is de volgende privacy policy (de “Privacy policy”) van toepassing.

Deze Privacy policy beschrijft hoe Lessnel, als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die verband houden met u of die u identificeren (de “Persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt.

1. Identiteit en contact

Lessnel.nl B.V.
A.Ebrahimzad
Kingsfordweg 151
1043 GR AMSTERDAM
privacy@Lessnel.nl
www.Lessnel.nl

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lessnel verwerkt Persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de door Lessnel (via haar website) aangeboden diensten of wanneer u de gegevens aan Lessnel verstrekt.
Lessnel verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• T elefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres.

Het is niet de intentie van Lessnel om Persoonsgegevens te verzamelen die in de AVG als bijzonder zijn aangemerkt, dan wel om Persoonsgegevens te verzamelen van minderjarige personen, jonger dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat de Persoonsgegevens van een minderjarige zijn verwerkt, dan kunt u contact opnemen via privacy@Lessnel.nl.

3. Doeleinden voor verwerking Persoonsgegevens

De genoemde Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de door Lessnel via haar website aangeboden diensten, waaronder maar niet uitsluitend, het door Lessnel aangeboden digitale platform waarop (1) leerlingen een vergelijking en selectie kunnen maken tussen verschillende rijscholen, (2) leerlingen bij de op het platform aangesloten rijscholen een proefles kunnen aanvragen, en (3) leerlingen de rijscholen kunnen beoordelen nadat zij de proefles bij de desbetreffende rijschool hebben afgerond.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

4. Bewaartermijn Persoonsgegevens

De verzamelde Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

5. Het delen van Persoonsgegevens met derden

Lessnel kan de door een leerling via het platform verstrekte Persoonsgegevens delen met de rijschool waarvoor de leerling een aanvraag plaatst voor een proefles. De aanvraag wordt op anonieme basis met de rijschool gedeeld. Op het moment dat de rijschool de anonieme aanvraag van de leerling accepteert, dan worden de Persoonsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende rijschool voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de proeflesovereenkomst tussen de leerling en de rijschool.

Lessnel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door de desbetreffende rijscho(o)l(en). Raadpleeg voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door de rijscho(o)l(en) de toepasselijke privacy verklaring van die rijscho(o)l(en).

Voor zover derden in opdracht van Lessnel Persoonsgegevens verwerken zodat wij onze dienstverlening kunnen oefenen, zullen deze derden kwalificeren als ‘verwerkers’. Lessnel zal met verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten. Voor de verwerking van gegevens door derden blijft Lessnel verantwoordelijk.

6. Beveiliging van Persoonsgegevens

De bescherming van Persoonsgegevens wordt door Lessnel uiterst serieus genomen. Lessnel neemt dan ook passende technisch en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@Lessnel.nl.

Verder worden uw Persoonsgegevens in beginsel niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

7. Uw rechten

De gebruiker van de website van Lessnel hebben het recht om hun Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Toestemming voor gegevensverwerking kan worden ingetrokken. Tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Lessnel kan bezwaar worden gemaakt. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om de door Lessnel verzamelde gegevens opgestuurd te krijgen of naar een andere organisatie op te laten sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, versturen van Persoonsgegevens, het intrekken van bepaalde toestemming of bezwaar op verwerking van bepaalde gegevens kan een mail worden gestuurd naar privacy@Lessnel.nl.

8. Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw Persoonsgegevens door Lessnel, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens. Lessnel wijst op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 9. Veranderingen aan deze Privacy policy Deze Privacy policy is opgesteld en wordt beheerst door Nederlands recht. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy policy te raadplegen.

Amsterdam, november 2020